filipino

Pagtatatag para sa AFEM2014: Isang Anarcha-Feminist na pagpupulong sa London sa Linggo, ika-19 ng Oktubre 2014

Pagtatatag para sa AFEM2014: Isang Anarcha-Feminist na pagpupulong sa London sa Linggo, ika-19 ng Oktubre 2014

SINO KAMI?

Kami ay grupo ng mga ‘anarcha-feminist’ ng magkakaibang kasarian, karanasan at kasaysayan. Ang ilan sa amin ay nabibilang sa mga pambansa at internasyunal na mga organisasyon; ang ilan sa amin ay kumikilos sa kaugalian ng kinulangang pormal na anarkistang pagtatatag. Kami ay nagsama sama upang itatag ang “anarcha-feminist” na pagpupulong. Nais namin itong gamitin upang bumuo ng isang konkretong pagbabagong-anyo ng aming mga karanasan, at tungo sa pagbuwag ng lahat ng institusyon at ideyang umaapi sa amin.

BAKIT ‘ANARCHA-FEMINISM”?

Ang mga dapat na natamo ng makakaliwa at liberal na peminismo ay hindi naghatid ng ‘pagkakapantay-pantay’. Ang mga ‘mainstream’ na repormista at makakaliwang-awtoritaryang politikal na partido ay nagtamo ng kakaunti para sa atin. Ito ang kalagayan ng legal, ekonomikal, sosyal at pulitikal na tuntunin at mga personal na relasyon. Bilang mga anarcha-feminist, ang aming pagkabahala ay nakatuon sa bawat aspeto ng aktibidad at karanasan ng bawat tao. Maraming peminista ang nakauunawang tayo ay patuloy na ibinababa at hinahati ng napakaraming uri ng pang-aapi, nagsasanib-sanib at nagsasalikop sa mahirap na unawaing paraan. At ito ay nagpapatuloy dahil sa iilang lakas. Dahilan dito, ninanais namin ang pagkasira ng estado at lahat ng klase ng sistema, at lahat ng uri ng sosyal at kultural na hierarkiya at pagpipigil, ng kapitalismo at lahat ng ekonomikal na eksploytasyon. Nais naming siyasatin ang mga sangang daan sa pagitan ng pang-aapi, pagbubuo ng mga teorya, pagkatuto mula sa iba at pagdating sa mga praktikal na kahahantungan. Ang teorya ng anarcha-feminism at praktika ang syang nagiging kasangkapan upang maisagawa namin ang mga ito. At ang pagiging kritika, ang anarcha-feminism ay isang armas na maaari naming gamitin sa pang-araw-araw na pamumuhay, upang lubos na maunawaan at mas epektibong labanan ang mga sosyal na pormularyo na siyang humubog sa ating materyal na realidad at personal na mariwasang pagkatao.

ANO ANG AFEM2014?

Ang AFem2014 ay ang syang kauna-unahang, at inaasahang magiging serye ng mga internasyunal na anarcha-feminist na pagpupulong. Ang pokus ng nasabing pagpupulong sa una nitong taon ay unang-una, ngunit hindi lamang, ay ukol sa anarkistang kilusan at ang lugar natin ‘sa loob’ nito. Ang pangangailangan sa isang pagpupulong kagaya nito ay halatang malinaw sa loob ng mga pagoorganisang maka-anarkista. Hindi tayo kinakatawan ng sapat na bilang at kadalasang hindi sineseryoso. Ang mga hadlang sa ating buong pulitikal na partisipasyon ay nanatiling buo at pinagtitibay lamang ng ating mga sariling kilusan. Hinaharap natin ang pang-aapi kahit na sa loob ng ating mga sariling grupo at organisasyon. Ang mga pagsisikap na tayo ay ibaba, maliitin ang ating mga ideya, at pisikal tayong salakayin at abusuhin ang syang naghantong sa atin sa kapootan. Kinikilala namin na kontra-peministang ‘backlash’ ang mga lugar kung saan namin inihayag ang makapeminista at kontra-opresyong ideya. Ito’y nangangahulugan na ang ating kilusang anarkista ay hindi tunay na maka-“anarchist”. Hindi na namin ito pahihintulutan pa. Nais naming pagbaguhing-anyo ang aming kilusan.

SINO ANG MAAARING MAKIBAHAGI SA PAGPUPULONG NA ITO?

Ang pagpupulong ay bukas sa lahat ng tao na syang tudlaan ng pang-aaping nakabase sa kasarian, kung saan ang seksismo, pagkapoot sa mga babae, pagkapaoot sa mga piniling maging babae, cissexismo, transphobia at binarismo. Kung ang mga ito ay nailalapat mo sa iyong sarili, ikaw ay malugod na tinatanggap hanggat ikaw ay kumikilos alinsunod sa aming patakaran para sa isang ligtas na espasyo.

Nais naming partikular na bigyang-diin, na bilang mga anarcha-feminist, mataimtim naming binibigyang pansin ang tranphobia. Ang peminismo at narkismo bilang mga kilusan ay makasaysayang hindi isinasali at isinasantabi ang mga taong piniling maging trans, at ipinagpapatuloy pa rin ang ganitong praktika. Partikular na sa mga babaeng trans, ay patuloy na hindi isinasali sa napakaraming sangay ng peminismo. Dahilan dito, nais naming bigyang diin na ang mga babaeng trans ay mataas na priyoridad ng pagpupulong.

PAANO NAMIN IBABALANGKAS AT ITATATAG ANG PAGPUPULONG?

Aming iniaalok ang isang balangkas na nagsasangang-daan, pampakay na pagpupulong at pagpipili, na sa huli ng pagpupulong ay mga kahahantungang madadala namin sa aming pag-alis at pag-uwi, gamitin at mabuo. Aming iniimbitahan ang mga tao na magpasimula ng mga pagpupulong at buong pili na mayroong pokus sa isang analisis at gawaing maka anarcha-feminist.

Ang mga piniliang ito ay syang dapat na magbilang ng mga tao ng kulay (people of colour), mga trans, genderqueer, gender fluid at non-binary na mga tao, mga taong queer, mga sex workers, mga mahihirap na tao, mga may kapansanan at may isyung pangka-isipan. Kami ay nakatuon sa anumang maaring gawin upang maisangkot ang iba’t-ibang hanay ng mga tao sa aming pag-oorganisa, ng sa gayon, ang mga piliang nabanggit ay suportado at mapagkukunan bilang kaunahan sa isang mas malawak na proyekto.

Upang masuportahan ng buo at malayang partisipasyon ng mga hinihikayat na makibahagi, ang pagpupulong ay magkakaroon ng malinaw at makahulugang polisya ukol sa ligtas na espasyo.

MANGYARING MAKIBAHAGI

Ang mga grupo, kolektibo, at organisasyon na kabahagi na ng nasabing pagpupulong ay nagbibilang na sa Anarchist Federation, The Solidarity Federation, The International of Anarchist Federations at lumalagong bilang ng hindi nakahanay at nagsasarili o may kasarinlang mga anarcha-feminist. Aming inaasahang ang talaang ito ay patuloy na lumago.

Napakaraming bagay ang dapat nating gawin, at inaaanyayahan ka namin na makibahagi sa nakapupukaw na pangyayaring ito, sa tuntunin ng ideya, konsepto at praktikal na pag-oorganisa—-at hindi bababa sa pangangalap/pagbabahagi ng pera!

Mangyaring makipag-ugnayan kung ikaw ay umaayon sa paraang iminumungkahi sa itaas at nais makibahagi sa grupong bumubuo, o bilang isang indibidwal o delegado, kabilang na kung nais mong makibahagi o tumulong na magbuo ng isang espesipikong pagpupulong o pilian.

Maaring tumulong na ibahagi rin ang pahayag na ito sa loob ng iyong mga grupo, organisayon at network, at hikayatin silang makibahagi sa tala ng mga tagasuporta at kontribyutor.

Maaring tulungan rin kaming makalikom ng pera para sa pagdiriwang/pangyayaring ito. Kung mas marami kaming malilikom, mas higit na maaring makakapagbilang at internasyunal ang pagpupulong.

Minimithing makipagtulungan sa iyo…..

AFem2014 Organisers

Brighton, England. March 22nd 2014.

Email: afem [at] afed.org.uk

(Translated into Filipino language by Babaylan at Brujeria,

babaylan.brujeria@gmail.com

Isinalin sa salitang Filipino, Babaylan at Brujeria,

babaylan.brujeria@gmail.com)

 

Advertisements